За контакти 0884 02 08 71

Развитие на детето от 5г. до 6 г.

Детето обогатява речника си, подбира подходящи за дадения контекст думи, използва ясен и правилен език за описване на познати събития, назовава правилно свойства и качества на лица, предмети, явления, събития, като използва определения. Съставя и използва в речта си прости разширени изречения, съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена. Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми с опора на картини, споделя преживявания, изразява отношение. Назовава държавата, града и улицата, на която живее. Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника. Описва подробно даден предмет или явление. Произнася правилно думи с фонетични и правоговорни особености. Определя броя на звуковете в думата. Осмисля разликата между думата и изречението като езикови единици. Проявява интерес към книжките. Активно възприема кратки литературни произведения. Разпознава и използва информация, поставена на стените (имена, дати). Контролира координацията на ръката, като възпроизвежда линии и фигури. Разпознава епизод от познато литературно произведение. Описва литературните герои според основните моменти в произведението. Съпреживява и изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите в него. Изпълнява изразително конкретен художествен текст и измисля игри, свързани с него. Може да сглоби квадрат от две триъгълни форми. Строи стълби с малки блокчета. Разбира значението на еднаква форма и еднакъв размер. Сортира предмети по два признака. Подрежда различни предмети в една група, така че всички да имат един общ признак. Разбира значението на „най-малък“, „най-къс”. Подрежда предмети по ред от най-къс до най-дълъг, от най-малък до най-голям. Намира предмети с определена серийна позиция - първи, втори, последен. Механично брои до 20. Познава цифрите на числата от 1 до 5. Разбира значението на “по-малко от”: “Коя кана има по-малко вода?” Разбира значението на думите “тъмно”, “светло”, “рано”. Знае за какво служи календара. Много деца познават около 10 букви, а някой и цялата азбука. Разбира значението на “цяло” и “половин”. Задава въпроси: Защо? Какво? Къде? Кога? Нетърпеливи са да учат нови неща.

Обърнете се към специалист

- Не изразява емоции; Не рисува; Често се разсейва
- Често е изолирано или е пасивно при контакти с други деца или възрастни;
- Не общува с други хора или го прави по неподходящ начин;
- Не изпълнява сложни инструкции; трудно разбира абстрактни понятия;
- Не разказва за нещата, които са му се случили през деня;
- Не използва множествено число и минало време правилно;
- Не може да си служи с предмети от бита;
- Не може да извършва ежедневните си нужди без помощ
- Губи умения, които преди това е било овладяло;
- Не произнася правилно, заменя или пропуска един или повече говорни звукове;