Психологични услуги

В кабинета се провежда ранна психодиагностика – констатират се способности, характерови особености, IQ. Чрез игрови и методи на изкуството се решават индивидуални проблеми и междуличностни конфликти. Провеждат се тренинги за развитие на мисленето и въображението.

- Психологическо консултиране на деца и родители
- Психотерапия на възрастни
- Детска психотерапия
– Аутистичен спектър
– Умствено изоставане
– Синдром на Даун
– Хиперактивност и дефицит на вниманието
– С нарушения на храненето
– Проблеми в адаптацията
– Поведенчески проблеми
­– Сензорни дефицити