За контакти 0884 02 08 71


Първите години са най-важните за формирането на

Първите години са най-важните за формирането на личността; създаването на навици и изграждането на ценностна система; за емоционалното и интелектуалното развитие на детето, благодарение на които то да съумее да развие пълния си потенциал. Речевото развитие на детето играе една от най-важните роли в живота му. През първите години от живота си детето не може да каже ясно и свързано всичко, което иска. Богатият речник и правилното говорене не се формират самостоятелно. Развитието на речта е пряко свързано с това на главния мозък, което протича особено интензивно през първите 3 години. Само чрез речта се развива логиката, въображението, паметта, възприятието. Тук важна роля за развитието на речта има родителя. За да прояви интерес детето към предмет първо родителят трябва да му е обърнал внимание. Точно чрез общуването детето научава за света около него. Добре е новата информация или запознаването с нови предмети ( играчки ) да бъде под игрова форма, защото играта е най-обичаната дейност от детето. Тя е основна и водеща в детското развитие. Именно, чрез играта децата изучават и изследват света. Докато играят, те получават и развиват важни социални, емоционални, физически, когнитивните и езикови умения. За детето играта е интересен и значим свят, в който то е господар – създава и руши, насочва и видоизменя, започва и завършва по своя воля и желание.

Логопед / Специален педагог: А. Тодорова GSM : 0884020871

„Разбирането, че детето ще „израсте“ проблема с възрастта, може само да го предпази от своевременно получаване на адекватна помощ“

Джийн АйринОсновните фактори за правилното развитие на детската реч са :

Зрението е фактор, който оказва влияние, когато детето се учи да имитира говорните пози. Наблюдавайки своя събеседник, то се старае да му подражава (имитира). Храненето има значение освен за правилното развитие на целия организъм и за развитието на артикулационния апарат. Детето трябва навреме да премине към хранене с твърда храна, защото процесът на дъвкане спомага за правилното развитие на мускулатурата на долната челюст, езика….
Слухът трябва да бъде в норма, защото главен механизъм за овладяване на речта е подражанието.
Средата в която живее детето или прекарва деня си е от особено значение. Тя трябва да го впечатлява, да го кара да проучва света около себе си. Предметите в нея трябва да се разнообразяват често, да се предлагат нови и интересни игри, които да насочват и развиват мисленето. Вашето дете се учи най-вече като Ви подражава, затова му говорете правилно и разбираемо, с ясни, кратки и точни изречения, подходящ темп, ритъм и интонация на гласа. Когато играете заедно, озвучавайте действията на играчките и не имитирайте неправилното произношение. Езиковите умения на детето се развиват интензивно в ранна детска възраст , за това то трябва да бъде стимулирано, поощрявано, хвалено и награждавано в своите речеви изяви.
­Макар всяко дете да е различно и уникално, всички деца преминават през определени етапи на развитие. През първите години тези етапи са много добре разграничими. Всяко дете преминава през тези етапи, но и всяко ги изживява по собствен начин.

Кога ще проговори моето дете?

Това е въпрос който вълнува всеки родител. В процеса на развитието си децата експериментират с речта и езика. Постепенно те разбират как да ги използват като средство за изразяване, удовлетворяване на нуждите и създаване на социални контакти. Речта се овладява чрез имитацията. Липсата й говори за изоставяне в развитие. В помощ на родителите :

Артикулационно развитие:


до 1,6 години : А, О, У, Е, И, Ъ, М, П, Б ;
до 2 години : Н, Т, Д, Ф, В, Й, Х ;
до 3 години : К, Г, С, З, Ц, ДЗ ;
до 4 – 4,6 години : Ш, Ж, Ч, ДЖ, Р, Л ;

Езиково развитие:

До 1,6 години : Има набор от около 5-20 думи Речник, съдържащ основно съществителни. В състояние да изпълнява прости команди.
До 2 години : Назовава имената на предмети от обкръжение му. Комбинира думи в кратко изречение, най-често състоящо се от комбинация на съществително и глагол. Лексика от около 150-300 думи.
До 3 години : Използва местоименията аз, ти, ми (мое, на мен) правилно. Използва понякога множествено число и минало време. Познава най-малко три предлози – в, на, под.Знае основните части на тялото и трябва да бъде в състояние да посочи тези, ако не може да ги назове.Лесно поддържа изречения от по три думи. Има в речника си около 900-1000 думи. Първо се появяват съобщителните изречения, след това подбудителните и накрая въпросителните. Интересен феномен е т.нар. автономна реч при децата, когато играейки си сами си говорят. ­

Някой деца проговарят по-бързо, други по-бавно. Посочените по-горе времеви рамки са ориентировъчни. Когато се забелязват разлики в артикулационното или езиково развитие се препоръчва консултация с логопед. Логопедичната терапия е различна , като при всеки отделен случай е съобразена с типа нарушение и неговата степен на тежест, възрастта, както и с индивидуалните нужди . Целта е преодоляването на езиковите и говорни нарушения.