Езиково и когнитивно развитие

Речта е разбираема през повечето време. Използва местоименията аз, ти, ми (мое, на мен) правилно. Използва понякога множествено число и минало време. Използва разширени фрази: “голяма, кафява мечка”. Съгласува съществителни и прилагателни имена по род и число. Използва правилно думи с абстрактно значение. Използва глаголи в продължително време и множествено число. Познава най-малко три предлога – в, на, под. Лесно съставя изречения от по три думи. Означава отрицателни като слага “не” или “няма” преди съществително или глагол. Отговаря и задава въпроси свързани с познати предмети и събития: “Какво правиш?”, “Какво е това?” и “Къде?” Има в речника си около 900-1000 думи. Използва в речта си просто разширено и сложно изречение. Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника и употребява словесни етикетни изрази за вежливост. Слуша и възприема внимателно истории подходящи за възрастта му. Прави подходящи коментари по време на историите, особено за отнасящите се събития с дома и семейството. Различава и назовава литературни произведения: римушки, гатанки,стихотворения, приказки, разкази. Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение. Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него. Обича да разглежда книжки и може да се преструва, че чете на другите или да обяснява картинките. Обича истории с гатанки, предположения и “очакване”. Знае наизуст кратки стихчета и римушки. Определя броя на обектите (до 6/10) в едно множество. Определя поредното място на обект в редица (по-малка или равна на 6/10). Брои до 6/10. Различава, назовава и моделира равнинни геометрични фигури: кръг, квадрат, триъгълник. Разбира редуването един с друг в игри, но не винаги иска да го прави. Присъединява се към прости игри и групови дейности, макар и с колебания понякога. Често си говори само на себе си. Използва символични предмети в играта: дървени кубчета може да са камион, къщи, влакове. Идентифицира се по пол, външен вид, движения, постъпки и умения сред възрастни и деца. Разпознава поведенчески форми и емоционалното състояние на околните. Демонстрира предпочитания и привързаност към близки за него хора. Сравнява и групира различни предмети и ги използва по предназначение. Различава материали и средства, от които са изработени предметите, и спазва правила за безопасност. Различава професии, гарантиращи здравето и живота на хората. Прегъва хартия по ориентири три и повече пъти. Изрязва хартия по права и крива линия. Съединява материали, като лепи/сглобява. Съблича, облича и подрежда самостоятелно дрехите си. Сервира и подрежда прибори за хранене.

Консултирайте се със специалист ако вашето дете:

- говори неясно или само с отделни думи.
- не използва изречения.
- изразява се с телеграфни фрази.
- постоянно търси думи, когато иска да се изкаже.
- повтаря зададения му въпрос, вместо да отговори на него /ехолалия/.
- не разбира смисъла на простите изречения, с които вие му говорите, както и елементарни инструкции.
- играе в мълчание, т.е. не говори, докато играе.
- не проявява никакво любопитство към картинки, предмети или нови непознати думи.
- пада често или има проблем при изкачването/слизането на стълби.
- има активно слюноотделяне (лигави се) и не му се разбира, когато говори.
- не иска да играе с други деца или играчки.
- има застой в овладяването на нови умения;
- губи умения, които преди е било овладяло;