За контакти 0884 02 08 71

Развитие на детето от 3г. до 4 г.

Когнитивно развитие

Слуша внимателно истории подходящи за възрастта му. Прави подходящи коментари по време на историите, особено за отнасящите се събития с дома и семейството. Обича да разглежда книжки и може да се преструва, че чете на другите или да обяснява картинките. Обича истории с гатанки, предположения и “очакване”.

Езиково развитие

Речта е разбираема през повечето време. Използва местоименията аз, ти, ми (мое, на мен) правилно. Използва понякога множествено число и минало време. Използва разширени фрази: “голяма, кафява мечка”. Съгласува съществителни и прилагателни имена по род и число. Използва глаголи в продължително време и множествено число. Познава най- малко три предлога – в, на, под. Лесно съставя изречения от по три думи. Означава отрицателни като слага “не” или “няма” преди съществително или глагол. Отговаря и задава въпроси свързани с познати предмети и събития: “Какво правиш?”, “Какво е това?” и “Къде?” Има в речника си около 900-1000 думи. Използва в речта си просто разширено, а в края на периода и сложно изречение. Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника и употребява словесни етикетни изрази за вежливост. Използва правилно думи с абстрактно значение. Използва правилно формите за единствено и множествено число на съществително нарицателно име и умалителната му форма. Възприема отначало докрай кратко литературно произведение. Различава и назовава литературни произведения: римушки, гатанки,стихотворения, приказки, разкази. Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение. Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него. Знае наизуст кратки стихчета и римушки. Определя броя на обектите (до 6/10) в едно множество. Определя поредното място на обект в редица (по-малка или равна на 6/10). Брои до 6/10. Различава, назовава и моделира равнинни геометрични фигури: кръг, квадрат, триъгълник.

Социално развитие

Подрежда предмети по големина и може да построи пирамида. Изглежда разбира редуването един с друг, но не винаги иска да го прави. Настроено е приятелски; смее се често; обожава да угажда. От време на време сънува кошмари и се страхува от тъмно, чудовища или огън. Присъединява се към прости игри и групови дейности, макар и с колебания понякога. Често си говори само на себе си. Използва символични предмети в играта: дървени кубчета може да са камион, рампа, тояга. Наблюдава играта на другите деца; може да се присъедини за кратко време; често играе паралелно с другите деца. Защитава играчките и вещите си; може да става агресивно понякога, да грабне играчка, да удари друго дете, да скрие играчка. Включва се в игри на ужким само или с други деца. Показва съчувствие към по-малки деца или такива, които са наранени. Сяда и слуша истории до 10 минути; не пречи на другите деца, които слушат истории и негодува, когато на него му пречат. Може все още да е привързано към любимо специално одеялце, плюшена или друга играчка. Разпознава поведенчески форми и емоционалното състояние на околните. Демонстрира предпочитания и привързаност към близки за него хора.
Идентифицира се по пол, външен вид, движения, постъпки и умения сред възрастни и деца. Проявява емоционално отношение към възрастни, връстници и близки общности. Сравнява и групира различни предмети и ги използва по предназначение. Различава материали и средства, от които са изработени предметите, и спазва правила за безопасност. Различава състояние на здраве и болест у себе си и околните. Различава професии, гарантиращи здравето и живота на хората. Прегъва хартия по ориентири три и повече пъти. Изрязва хартия по права и крива линия. Съблича, облича и подрежда самостоятелно дрехите си. Сервира и подрежда прибори за хранене. Съединява материали, като лепи/сглобява. Различава средства с игрово предназначение и функции: играчки и игрови материали. Свързва игровия замисъл с подходящи средства за осъществяването му. Спазва правила на действия и взаимоотношения в игрова ситуация съобразно замисъла.

Консултирайте се със специалист ако вашето дете:

- говори неясно или само с отделни думи.
- не използва изречения.
- изразява се с телеграфни фрази.
- постоянно търси думи, когато иска да се изкаже.
- повтаря зададения му въпрос, вместо да отговори на него /ехолалия/.
- не разбира смисъла на простите изречения, с които вие му говорите, както и елементарни инструкции.
- играе в мълчание, т.е. не говори, докато играе.
- не проявява никакво любопитство към картинки, предмети или нови непознати думи.
- пада често или има проблем при изкачването/слизането на стълби.
- има активно слюноотделяне (лигави се) и не му се разбира, когато говори.
- не иска да играе с други деца или играчки.
- има застой в овладяването на нови умения;
- губи умения, които преди е било овладяло;
­