Психологични услуги

В кабинета се провежда:


-Психотерапия при възрастни
-Фамилно консултиране­
-Детска психотерапия
-Психологическо консултиране на деца и родители

Работa със следните състояния:


Възрастни:

- панически атаки
- социална фобия, страх от общуване,срам
- ниско самочувствие
- депресия
- зависимости и пристрастяване
- хранителни разстройства
- тревожност
- агресия и автоагресия
- други

Деца:

- Аутистичен спектър
- Умствено изоставане
- Синдром на Даун
- Хиперактивност и дефицит на вниманието
- С нарушения на храненето
- Проблеми в адаптацията
- Поведенчески проблеми
- Сензорни дефицити ­

Диагностика :­
­­
­
Developmental Profile 3- Рейтинг скала за оценка на детското развитие.
Developmental Profile 3 e рейтингова скала за оценка на развитието на деца от 0 г. до 12 г. и 11 м. Тя може да се администрира под формата на структурирано интервю с родител или като въпросник, който се попълва от родителя.
Физическо развитие – груба и фина моторика; координация, сила, издръжливост, гъвкавост и последователност на двигателните умения;
Адаптивно поведение – умение да функционира самостоятелно – да се храни, да се облича, да изпълнява задачи, да използва съвременни технологии, да се грижи за себе си и за другите;
Социално-емоционално развитие - междуличностни умения, социално-емоционално разбиране, функциониране в социални ситуации, начин на взаимодействие с връстници и възрастни;
Когнитивно развитие – интелектуалните годности, необходими за формиране на академичени умения;
Комуникация – експресивна и перцептивна реч - писмена, устна и жестомимична.
Developmental Profile 3- 60лв.­

­ WISC IV - Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца(Wechsler Intelligence Scale for Children) от 6г до 16. 11м. се е наложила като „златен стандарт“ в психометрията - тя разглежда детския интелект като набор от отделни умения, които детето използва, за да подходи към разрешаването на различни задачи.
Като резултат от WISC-IV получавате много повече от IQ точки. Скалата интегрира най-съвременните теории за познавателните способности и дава индивидуална оценка за всяко дете, като не просто го съпоставя с възрастовата норма, но предоставя важна детайлна информация за силните и слабите страни в когнитивното му функциониране. Това позволява на специалистите да препоръчат съобразена с нуждите на детето индивидуална програма за обучение, а на училищата – да създадат подходяща учебна среда и да разработят работни планове за учениците си. WISC-IV съдържа 10 основни и 5 допълнителни подтеста. Те се сумират до пет скали:
• Обща интелигентност;
• Вербално разбиране;
• Образно мислене;
• Работна памет;
­• Скорост на преработка.WISC IV - Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца - 80 лв.